ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις.

 • Ενημέρωση -τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Περιοδικές & Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο και τις τράπεζες
 • Καταχώρηση ή έλεγχος παραστατικών
 • Δηλώσεις ΦΜΥ-Φόρου 20% και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Προβλέψεις αποτελεσμάτων
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -συναλλαγές με τρίτες χώρες – intrastat
 • Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
 • Σύνταξη ισολογισμού και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Επίβλεψη – παρακολούθηση ή και έλεγχος λογιστηρίων

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους φορολογικά και λογιστικά θέματα..

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 • Υποβολή αίτησης θέρμανσης
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης,
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών εισφορών
 • Μισθωτήρια συμβόλαια
 • Φορολογικός εκπρόσωπος
 • Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων
 • Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet
 • Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” για όλους τους υπόχρεους
 • Δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας
 • Μεταβολές σε Μητρώο για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων