ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Ενημέρωση -τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
  • Περιοδικές & Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
  • Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο και τις τράπεζες
  • Καταχώρηση ή έλεγχος παραστατικών
  • Δηλώσεις ΦΜΥ-Φόρου 20% και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
  • Προβλέψεις αποτελεσμάτων
  • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -συναλλαγές με τρίτες χώρες – intrastat
  • Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
  • Σύνταξη ισολογισμού και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
  • Επίβλεψη – παρακολούθηση ή και έλεγχος λογιστηρίων